GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Laatst bijgewerkt: 21 juni 2022.

 

Welkom! Hieronder volgen de gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) die van toepassing zijn op uw gebruik van de websites en applicaties waar deze verschijnen (gezamenlijk de “Site”). Ons privacybeleid en elk ander beleid, regels of richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op bepaalde aanbiedingen of functies op de site zijn ook opgenomen in deze voorwaarden. Door de Site te bezoeken of te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt.

 

Wij kunnen op elk moment wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden. Alle wijzigingen die we aanbrengen zijn onmiddellijk van kracht zodra we een herziene versie van deze Voorwaarden op de Site plaatsen. De datum ‘Laatst bijgewerkt’ hierboven geeft aan wanneer deze Voorwaarden voor het laatst zijn herzien. Door deze site na die datum te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de wijzigingen.

 

De Site is niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar en is het hen niet toegestaan ​​de Site te gebruiken. Wij moedigen alle ouders en voogden ten zeerste aan om toezicht te houden op het internetgebruik van hun kinderen. Als u de site gebruikt, bevestigt u dat u minstens 13 jaar oud bent.

 

[ACCOUNTREGISTRATIE]

 

U kunt op de site surfen zonder u voor een account te registreren. Mogelijk moet u zich registreren voor een account om bepaalde functies van de site te kunnen gebruiken. De gebruikersnaam van uw account mag niet de naam van een andere persoon bevatten met de bedoeling zich voor te doen als die persoon, of aanstootgevend, vulgair of obsceen zijn. De gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account zijn persoonlijk voor u. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord, en voor alle activiteiten (inclusief aankopen) die via uw account worden uitgevoerd. U mag de toegang tot uw account niet overdragen of verkopen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met het openbaar maken van uw gebruikersnaam of wachtwoord of het gebruik door iemand anders van uw gebruikersnaam of wachtwoord. U mag het account van een andere gebruiker niet gebruiken zonder toestemming van die gebruiker. U zult ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als u ongeoorloofd gebruik van uw account of een andere accountgerelateerde inbreuk op de beveiliging ontdekt. We kunnen van u eisen dat u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord wijzigt als we van mening zijn dat uw account niet langer veilig is of als we een klacht ontvangen dat uw gebruikersnaam de rechten van iemand anders schendt. U bent geen eigenaar van uw account of gebruikersnaam. Wij kunnen de registratie weigeren, een account annuleren of de toegang tot de Site om welke reden dan ook weigeren.

 

[GEDRAGSCODE]

 

U stemt ermee in dat u alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften zult naleven en dat u niet:

 

 • Beperkt of verhindert dat andere personen de Site gebruiken;
 • De site gebruikt voor onwettige doeleinden;
 • Uitdrukt of impliceert dat uw verklaringen door ons worden onderschreven, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • Zich voordoet als een persoon of entiteit, feitelijk of fictief, inclusief een werknemer of vertegenwoordiger van ons bedrijf;
 • Inhoud of informatie indient van (a) die onwettig, frauduleus, lasterlijk, lasterlijk of anderszins aanstootgevend is, of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van ons of die van derden; (b) alle niet-openbare informatie over bedrijven zonder toestemming; of (c) advertenties, verzoeken, kettingbrieven, piramidespellen, enquêtes, wedstrijden, investeringsmogelijkheden of andere ongevraagde commerciële communicatie;
 • Links indient of voorziet naar berichten die materiaal bevatten dat als schadelijk, obsceen, pornografisch, seksueel expliciet, onfatsoenlijk, obsceen, gewelddadig, beledigend, godslasterlijk, beledigend, bedreigend, intimiderend, hatelijk of anderszins aanstootgevend kan worden beschouwd, inclusief de afbeelding of gelijkenis van personen jonger dan 18 jaar, drugsgebruik (inclusief alcohol en sigaretten) aanmoedigt of anderszins afbeeldt of verheerlijkt, geweld als acceptabel, glamoureus of wenselijk karakteriseert, of persoonlijke contactinformatie of andere persoonlijke informatie bevat waarmee een derde partij kan worden geïdentificeerd;
 • Links plaatst of voorziet van naar berichten die materiaal bevatten dat een individu of een groep individuen lastigvalt, tot slachtoffer maakt, degradeert of intimideert op basis van religie, ras, etniciteit, seksuele geaardheid, geslacht, leeftijd of handicap;
 • Zich bezighoudt met spammen;
 • Informatie verzamelt over sitegebruikers;
 • Een wachtwoord of code gebruikt om deel te nemen aan een voorverkoop of andere aanbieding op de Site als u het wachtwoord of de code niet van ons heeft ontvangen of als u de voorwaarden van de voorverkoop of aanbieding schendt;

 

[EIGENDOM VAN INHOUD EN VERLENING VAN VOORWAARDELIJKE LICENTIE]

 

De Site en alle gegevens, tekst, ontwerpen, pagina’s, printscreens, afbeeldingen, illustraties, foto’s, audio- en videoclips en HTML-code, broncode of software die zich op de Site bevinden of zichtbaar of anderszins vindbaar zijn (gezamenlijk de “Inhoud”) zijn eigendom van ons of onze licentiegevers. Wij bezitten het auteursrecht en, in veel gevallen, patenten en ander intellectueel eigendom op de site en inhoud. We kunnen de inhoud en functies van de site op elk moment wijzigen.

 

Wij verlenen u uitsluitend een beperkte, voorwaardelijke, kosteloze, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om deze Site en de inhoud ervan te bekijken, zoals toegestaan ​​door deze Voorwaarden, voor niet-commerciële doeleinden, als u, als opschortende voorwaarde, ga ermee akkoord dat u niet:

 

 • Software of andere materialen indient die virussen, wormen, Trojaanse paarden, defecten, datumbommen, tijdbommen of andere items van destructieve aard bevatten;
 • Identificatiegegevens manipuleert, onder meer door kopteksten te vervalsen, om de oorsprong van berichten die u indient te verhullen;
 • Linkt naar een ander deel van de site dan de URL die is toegewezen aan de startpagina van de site;
 • Een deel van de Site “framet” of “spiegelt”;
 • Een deel van de Site wijzigt, aanpast, in sublicentie geeft, vertaalt, verkoopt, reverse-engineert, decompileert of demonteert of anderszins proberen broncode of onderliggende ideeën of algoritmen van enig deel van de Inhoud af te leiden;
 • Een robot, spider, offline reader, sitezoek-/ophaaltoepassing of ander handmatig of automatisch apparaat, hulpmiddel of proces gebruikt om de navigatiestructuur of presentatie van de inhoud of de site op te halen, te indexeren, te dataminen of op enigerlei wijze te reproduceren of te omzeilen , inclusief met betrekking tot CAPTCHA die op de Site wordt weergegeven. Exploitanten van openbare zoekmachines kunnen spiders gebruiken om materiaal van de site te kopiëren, uitsluitend met het doel en uitsluitend voor zover nodig voor het creëren van openbaar
 • beschikbare doorzoekbare indexen van het materiaal, maar geen caches of archieven van dergelijk materiaal. We kunnen deze uitzondering op elk moment intrekken en eisen dat gearchiveerd materiaal dat in het verleden is verzameld, wordt verwijderd;
 • Gebruik maakt van geautomatiseerde software of computersystemen om kortingscodes, promotiecodes, vouchers, cadeaubonnen of andere items die beschikbaar zijn op de Site te zoeken, te reserveren, te kopen of anderszins te verkrijgen, inclusief het verzenden van informatie van uw computer naar een andere computer waarop dergelijke software of systeem is actief;
 • Enige actie onderneemt die (naar eigen goeddunken) een onredelijke of onevenredig grote belasting op onze infrastructuur legt of kan opleggen;
 • Transactiepagina’s opent, opnieuw laadt of vernieuwd, of een ander verzoek indient bij transactieservers, meer dan één keer gedurende een interval van drie seconden;
 • Meer dan 1.000 pagina’s van de site aanvraagt in een periode van 24 uur, alleen of met een groep individuen;
 • Meer dan 800 reserveringsaanvragen indient op de Site in een periode van 24 uur, alleen of met een groep individuen;
 • Afgeleide werken van de Site of de Inhoud reproduceert, wijzigt, weergeeft, publiekelijk uitvoert, distribueert of creërt;
 • De site of de inhoud Gebruikt in een poging om, of in combinatie met, een apparaat, programma of dienst die is ontworpen om enige technologische maatregel te omzeilen die op enigerlei wijze de toegang tot of de rechten op de site en/of inhoud effectief controleert, inclusief: zonder beperking, handmatig of automatisch, voor welk doel dan ook.

 

Deze licentie is uitdrukkelijk afhankelijk van uw reeds bestaande overeenkomst om te voldoen aan, en uw daadwerkelijke naleving van, elk van de bepalingen die worden beschreven in dit gedeelte. Deze licentie bestaat alleen zolang u zich strikt houdt aan alle bepalingen die in deze sectie worden beschreven. Elk gebruik van de site of inhoud door u of iemand die namens u handelt en dat niet strikt voldoet aan elke bepaling in deze sectie overschrijdt de reikwijdte van de licentie die u hierin wordt verleend, vormt een ongeoorloofde reproductie, weergave of creatie van ongeoorloofde afgeleide producten. Versies van de site en inhoud, en maakt inbreuk op onze auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere rechten op de site en inhoud. U verkrijgt geen eigendomsrechten door de Site of de Inhoud te gebruiken.

 

De geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, logo’s en dienstmerken die op de Site worden weergegeven, zijn eigendom van ons of onze licentiegevers. U mag onze handelsmerken, logo’s en dienstmerken op geen enkele manier gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U kunt vragen stellen over het verkrijgen van toestemming door contact met ons op te nemen via: [email protected]

 

[CLAIMS VAN INBREUK OP AUTEURSRECHTEN OP DE SITE]

 

Als u te goeder trouw meent dat inhoud op de site inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u ons een bericht sturen met het verzoek om de inhoud te verwijderen. De kennisgeving moet het volgende bevatten: (a) de fysieke of elektronische handtekening van u (of uw agent); (b) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk op onze Site waarvan wordt beweerd dat er inbreuk op is gemaakt (of een representatieve lijst als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken in één melding zijn opgenomen); (c) identificatie van de inhoud waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten, inclusief informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen de inhoud op de Site te lokaliseren; (d) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (indien beschikbaar); (e) een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van de inhoud op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door u of uw agent of door de wet; en (f) een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat u of uw agent bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht. Het is ons beleid om, in passende omstandigheden, de toegangsrechten tot de Site van herhaaldelijke inbreukmakers te beëindigen.

 

[LINKS]

 

De Site bevat links naar andere websites die mogelijk geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Het feit dat wij naar deze websites kunnen linken, duidt niet op enige goedkeuring of goedkeuring van die websites. Wij hebben geen controle over die websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, of het privacybeleid van die websites. We raden u ten zeerste aan om vertrouwd te raken met de gebruiksvoorwaarden en praktijken van elke gelinkte website. Uw gebruik van andere websites is op eigen risico en is onderworpen aan de voorwaarden van die websites. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de links die u selecteert of de software die u downloadt (van de site of van andere sites) vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden, defecten, datumbommen, tijdbommen en andere items van een destructieve aard.


U gaat ermee akkoord dat deze Voorwaarden het bewijs vormen van een transactie waarbij handel betrokken is en dat deze voor zover mogelijk wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de federale wetgeving.

 

[VRAGEN]

 

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze Voorwaarden of de Site, neem dan contact met ons op via [email protected]